Beter Benutten

Beter

Benutten

van deur tot deur

Intelligente Transport Systemen

Het idee achter het programma Beter Benutten: files oplossen door op een slimme manier met de bestaande infrastructuur om te gaan. Om het netwerk optimaal te gebruiken, investeren IenM, regio en bedrijven de komende jaren ruim 170 miljoen euro in ITS. Deze technologie zorgt voor betere reisinformatie en verkeersmanagement, zodat reizigers op wegen en vaarwegen zich snel van A naar B kunnen verplaatsen.

Slimmer reizen
Steeds meer reizigers beschikken over smartphones. De informatie die via internet, apps en navigatie- en communicatiesystemen beschikbaar is, helpt reizigers hun reis beter te plannen. Met verschillende ITS-projecten geeft Beter Benutten een kwaliteitsimpuls aan alle beschikbare reisinformatie.

Ook stimuleert het programma de ontwikkeling van nieuwe, intelligente technieken en diensten, zodat steeds meer reizigers ‘slim’ kunnen reizen: vlotter, veiliger en schoner. Zo ontstaat een zelfvoorzienende markt van ITS-diensten, die op termijn geen structurele overheidsfinanciering meer nodig heeft. Daar waar nodig en mogelijk verbindt IenM alle activiteiten en partijen met elkaar voor optimale samenwerking.

Bekijk project

Goede bereikbaarheid is cruciaal voor de economische ontwikkeling van Nederland. Weg, spoor en water slimmer, efficiënter en innovatiever gebruiken: dat is de kern van het programma Beter Benutten van IenM. Verspreid over tien regio's zijn zo'n 250 projecten in gang gezet om de bereikbaarheid te vergroten. Eén daarvan is Intelligente Transport Systemen (ITS) Blauwe Golf.

Lees meer

Samenwerken in logistieke keten

Voor een zo duurzaam en snel mogelijk vervoer over weg en water, werken de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam binnen het cluster Blauwe Golf samen aan beter geïnformeerde (beroeps)vaart en wegverkeer.

Lees verder

Samenwerken in logistieke keten

‘Landelijk zijn er vier Blauwe Golf-projecten, waarin Rijk, provincies Noord- en Zuid-Holland en het Havenbedrijf Rotterdam samenwerken. Samen werken we aan voorspelbare reistijden op wegen en vaarwegen, een aantrekkelijke en veilige binnenvaart, samenwerking in de logistieke keten en informatiedeling over stremmingen, actuele brugopeningen en ligplaatsen. Door brugopeningen beter op elkaar en op het naderende scheepvaartverkeer af te stemmen beperken we de overlast voor het vaar- en autoverkeer.

Met betere informatievoorzieningen willen we de dagelijkse 2.500 uren waarop voertuigen stilstaan door brugopeningen verminderen. Informatieve banners aan de brug vertellen weggebruikers waarom ze stilstaan. Zo creëren we een win-winsituatie en ontstaat begrip bij wachtend wegverkeer. We hebben veel aan de ervaringen van collega’s in Zuid-Holland. Zij ontwikkelden de app VarenZH, waarmee vaarweggebruikers razendsnel informatie over vaarwegen en ligplaatsen kunnen opzoeken. Schippers kunnen vlotter en soepeler op de plaats van bestemming komen door de vaarsnelheid op de informatie aan te passen.

Zo kan er meer goederenvervoer over water plaatsvinden en neemt de drukte op de wegen af. Naast de vier regionale projecten maken we binnen het gezamenlijke project “Blauwe Golf Verbindend” informatie voor alle diensten en organisaties toegankelijk via een gezamenlijke webportal.’

Bart Bosman
Provincie Noord-Holland en projectleider Beter Benutten

Kirsten van Dijk
Rijkswaterstaat en projectleider Beter Benutten

Veiliger wachten en doorvaren

Staat de brug in de A9 over zijkanaal C open, dan dobberen wachtende boten vaak door elkaar voor de brug. Met onveilige situaties op deze vaarverbinding tussen Haarlem en het Noordzeekanaal tot gevolg. De provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat zorgen met Blauwe Golf voor verbetering. Ze ontwikkelen een informatiesysteem dat de brugwachter informeert over naderende schepen, zodat hij beter kan bepalen wanneer hij de brug opent. Hij verzamelt de schepen voor zijn brug, die zich dankzij de aanleg van extra wachtplaatsen beter kunnen positioneren. Bij voldoende schepen gaat de brug open en varen ze als konvooi door.

Veiliger, sneller en effectiever. Zowel vaarweg- als weggebruikers profiteren van het Intelligente Transport Systeem. Met informatie over de openingstijden van de brug kunnen schippers hun reis efficiënter plannen. En omdat de brug niet bij één maar bij meerdere boten opengaat, kan het wegverkeer ook beter doorrijden.

Kruisende vervoerstromen begeleiden

‘De metropoolregio Amsterdam telt bijzonder veel waterwegen. Dit zijn uitstekende alternatieven voor drukke wegen, maar daar waar verkeer op water en land elkaar kruisen kan het dichtslibben. Een openstaande brug veroorzaakt in een drukke (spits)periode al snel een behoorlijke opstopping. Met het project Blauwe Golf van Beter Benutten pakken we plekken aan waar verschillende vervoerstromen elkaar kruisen. Dat is maatwerk. Zo kijken we naar de mogelijkheden om de brug minder frequent te openen, zonder de doorvaart van schepen te beperken. Aan sommige bruggen zijn ‘terugtelklokken’ gehangen, die aangeven hoe lang het nog duurt voor de brug geopend wordt. Voor andere locaties werkt een app juist het best. De winst moet vooral komen uit betere uitwisseling van informatie aan de betrokken partijen.

Het idee is een Blauwe Golf te creëren voor de scheepvaart, waarbij de brug minder vaak en minder lang open hoeft. Het resultaat: reistijdwinst voor alle verkeersgebruikers. Het Rijk en provincie Noord-Holland investeren een gezamenlijk bedrag van twee miljoen euro. Makkelijk is het niet, omdat er veel partijen bij betrokken zijn. Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, ProRail, WaterNet en de gemeente Zaanstad ondertekenden in september een convenant. Daarmee maken we – daar waar het regionale (spoor)wegennet het waternet kruist – een begin op de vaarroutes. Het gaat om 40 kruisingen van weg, water en spoor in de regio Amsterdam. In 2014 hopen we dat de gebruikers van water-, verkeers- en spoorwegen dan minder last van elkaar hebben. Dat is pas écht Beter Benutten!’

Elisabeth Post
Gedeputeerde van provincie Noord-Holland

Goed plannen met actuele reistijdinformatie

‘Ik ben namens de beroepsvaart betrokken bij de invoering van Blauwe Golf in het gebied ten zuiden van het Noordzeekanaal. Als belangenorganisatie werken we hierin samen met enkele gemeenten, de provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat. We willen schepen in colonne door een drukke route laten varen, zodat we de bruggen op het traject efficiënter kunnen bedienen. Dat levert een belangrijke besparing op. En de recreatievaart is er ook bij gebaat. Veel zeilers willen graag weten of ze in één dag van Amsterdam naar de Kagerplassen kunnen zeilen. Net als bij matrixborden boven de snelweg informeren we hen en andere schippers over reistijden van A naar B, eventuele stremmingen en brugopeningstijden. Daarop kunnen ze hun planning aanpassen. Heel prettig.

Voor de brugwachter en de schippers zelf is het belangrijk dat schippers in colonne blijven varen. Drijft die uit elkaar, dan moet de brugwachter de schepen bij de volgende brug weer ophouden totdat ze allemaal achter elkaar liggen. Want alleen dan kan de brug bij het doorvaren zo kort mogelijk openstaan. We hebben afgesproken dat er veilige ligplaatsen komen voor de schepen. Nu wachten soms wel twintig zeilboten voor de brug. De boten worden aan elkaar vastgebonden, drijven los of varen rondjes. Een binnenvaartschip kan vaak wel onder een gesloten brug door varen. Wanneer die met stevige snelheid langs de wachtende boten vaart, dan ontstaan gevaarlijke situaties. Met nieuwe, veilige ligplaatsen voorkomen we die.’

Andries de Weerd
Regiocoördinator IJsselmeer, Schuttevaer

Reageer

Abonneer

Colofon

Edities

Ik heb de volgende opmerking of suggestie voor IMagine:

Emailadres

Verstuur
Sluit

Ik abonneer mij graag op IMagine
Emailadres

Verstuur
Sluit

Het relatiemagazine IMagine is een uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hoofd- en eindredactie:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Bureau Karin de Lange, Den Haag

Ontwerp en realisatie:
Ontwerpwerk, Den Haag

Sluit

Bekijk editie 1 Bekijk editie 2 Bekijk editie 3 Bekijk editie 4 Bekijk editie 5 Bekijk editie 6 Bekijk editie 7 Bekijk editie 8 Bekijk editie 9 Bekijk editie 10 Bekijk editie 11

Sluit