Samen Werken
IenM en partners

SAMEN
WERKEN
aan ...

ICT in de auto

Betere route-informatie

In de vorige IMagine vroegen we: wie kan reizigers het beste stimuleren om verschillende vervoerssoorten te gebruiken, werkgevers, overheid, of beiden gezamenlijk? Een meerderheid van de respondenten ziet vooral een rol weggelegd voor het bedrijfsleven, mogelijk in samenwerking met de overheid.

Bij de Routekaart ‘Beter geïnformeerd op weg heeft IenM de aanzet gegeven, maar is het nadrukkelijk het bedrijfsleven dat oplossingen aandraagt om met inzet van innovatieve technologie de fileproblemen aan te pakken.

Routekaart

IenM, regionale overheden, marktpartijen, belangenorganisaties en kennisinstellingen hebben de handen ineen geslagen om file-problemen aan te pakken. De afspraken staan in de Routekaart 'Beter geïnformeerd op weg'

Proeven
Dit jaar gaan steeds meer Nederlandse

automobilisten ervaring opdoen met systemen waarbij auto's met andere auto’s communiceren. Bestuurders ontvangen daarbij persoonlijke rij- en reisadviezen op basis van de actuele situatie op de weg.

In Amsterdam doen Rijkswaterstaat en markpartijen dit jaar een grootschalige test waarbij automobilisten persoonlijke reistips op basis van real-time verkeersinformatie ontvangen. Een nieuw systeem zorgt dat verkeerslichten inspelen op dreigende opstoppingen op de weg. Door files te voorspellen en de verkeerssystemen daar op af te stellen, kan de doorstroming op de weg worden verbeterd.

Op de A58 in Brabant en op de ‘slinger’ (A13, A20, A16) Rotterdam starten proeven om de zogeheten spookfiles te bestrijden die ontstaan als gevolg van schokgolven in het verkeer. Schokgolfbewegingen veroorzaken hier 30 tot 40 procent van de files.

Corridor
Een project waarbij Nederland samen met Oostenrijk en Duitsland intelligente transportsystemen gaat inzetten maakt ook onderdeel uit van de plannen. Op de corridor Rotterdam, Frankfurt en Wenen krijgen weggebruikers vanaf 2016 via apparatuur in de auto een waarschuwing over werkzaamheden op hun route. Dit stelt de bestuurders in staat tijdig een alternatieve route te nemen of gas terug te nemen, wat niet alleen goed is voor de veiligheid maar ook voor de doorstroming.

Daarnaast geven de auto’s die zijn uitgerust met nieuwe in car-apparatuur op deze corridor informatie door aan verkeerscentrales over de actuele omstandigheden op de weg. Inmiddels hebben België en Frankrijk aangegeven dat ze zich graag bij dit project willen aansluiten.

Beter geïnformeerd op weg Routekaart 2013-2023 (samenvatting)
Michèle Blom

directeur Wegen en Verkeersveiligheid, ministerie van IenM

Nico Anten

managing director Connekt

Carlo van de Weijer

directeur Business Development Traffic Solutions bij TomTom

Jannet Wiggers

Samenwerkingsregio Eindhoven

Wij hebben het initiatief tot deze samenwerking genomen omdat we kansen zien om te komen tot een effectiever en efficiënter verkeersinformatiemanagement. Daarin hebben alle deelnemers gezamenlijke belangen. We zien dat we elkaar nodig hebben en dat er voor alle partijen kansen liggen. IenM stelt zich in dit proces eerder faciliterend op. Wij maken geen app of navigatiesysteem, dat laten we over aan marktpartijen als TomTom, Naftec, ANWB. Wij stellen data beschikbaar, en als anderen daarom vragen, passen we waar mogelijk de regelgeving aan.

Ik ervaar de samenwerking als constructief, maar ook als spannend. We werken met veel verschillende partijen samen; ook veel verschillende ontwikkelaars. Als we voor het product van één ontwikkelaar kiezen, dan kiezen we dus ook niet voor andere ontwikkelaars. Dat is spannend.

Wij zijn gewend om beslissingen heel zorgvuldig te nemen, daarover veel te overleggen, alles nog eens door te denken, een plan te maken, verkenningen uit te voeren. Partijen uit het bedrijfsleven zeggen dan: begin nou eens! Ook dat levert een gezonde spanning op.

Belangrijk is dat wij voor onszelf een horizon hebben gesteld van tien jaar. Dus we zijn tien jaar koersvast. Dat geeft stabiliteit voor de ondernemers en een continuïteit in de ontwikkeling.

Het ministerie wilde graag een goede dialoog met de markt, maar geen Poolse landdag, dus ook weer niet teveel deelnemers. Maar dan weer wel voldoende draagvlak. Daar lijkt al een tegenstrijdigheid in te zitten, maar we zijn er wel mee aan de slag gegaan.

Je kunt partijen klassiek om de tafel uitnodigen, maar dan weet je vooraf al dat ze vasthouden aan hun standpunt. Dus we hebben gekozen voor een ander soort aanpak. We hebben mensen uitgenodigd die een goede positie bekleden in het veld, CEO’s, mensen van het ministerie, TNO als kennisinstituut. Maar we hebben ze uitgenodigd op persoonlijke kwaliteiten en op persoonlijke titel. En aan hen hebben we de vraag voorgelegd: wat willen we nou echt; wat is voor ons de stip aan de horizon. Dan zie je een heel nieuw elan ontstaan. De aanwezigen zitten veel dichter bij elkaar dan ze vooraf dachten.

Zo hebben we ideeën en visies ontwikkeld. Daar hebben we vervolgens meer partijen bij gevraagd, en in werkgroepjes hebben we die ideeën verder uitgewerkt tot de Routekaart. Die hebben we aan de minister aangeboden, en zij heeft hem ook geaccepteerd en doorgestuurd naar de Tweede Kamer.

De Routekaart wordt breed gesteund, ook door partijen die niet waren uitgenodigd om mee te praten. Er is dan ook een gemeenschappelijk belang. Bij de ontwikkeling van innovatieve in car technology kan Nederland een belangrijke rol vervullen. We kunnen straks onze euro twee keer verdienen: één keer in Nederland en één keer in Europa. Want dit is een belangrijk exportproduct.

Nu internet ook de mobiliteitsarena heeft bereikt, zien we dat verkeersmanagement snel verandert naar een zelfsturend systeem van goed geïnformeerde individuen. Dit is een goede zaak voor de overheid die zich minder actief met doorstroming kan bezighouden en veel geld kan besparen. Maar ook voor de berijder die door de steeds betere informatiediensten ook beter naar zijn bestemming zal worden geleid.

Ik zie een groeiend besef bij alle partijen dat het traditionele verkeersmanagement zijn effectiviteit snel verliest. Dat heeft nogal wat consequenties. Zo zie ik dat de systemen die het traditionele verkeersmanagement ondersteunen, zoals verkeerslussen, matrixborden en informatieborden boven de weg, beduidend minder toegevoegde waarde zullen hebben. Dat geldt ook voor de verkeersmodellen die uitgaan van de potentie van de overheid om de regie nog volledig in handen te houden.

Aan de andere kant groeit het belang van de informatie-systemen in auto’s, en van bedrijven in de informatievoorziening, meestal wereldspelers zoals Nokia-HERE, Google en TomTom. Ik hoop en verwacht dat vanuit dat besef een veel beter verkeersmanagement zal ontstaan.

Bij de uitvinding van navigatiesystemen riep de wegbeheerder dat als mensen hun eigen route zouden kiezen, het verkeer snel tot chaos zou verworden. Toen stonden de partijen recht tegenover elkaar. Uiteindelijk bleek de introductie van navigatie voor de wegbeheerder alleen maar bij te dragen aan efficiënter en veiliger verkeer. Gelukkig wordt die potentiële synergie nu erkend en is er sprake van een zeer goede publiek-private dialoog. Dat is een goede start. Ik hoop die samenwerking ook snel op de weg te zien.

In onze regio werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid al enkele jaren intensief samen op het gebied van smart mobility. Veel komt samen op de AutomotiveCampus NL in Helmond. Wij beseffen dat de oplossing voor bereikbaarheid vooral ligt in een betere en slimmere benutting van bestaande infrastructuur. Daarnaast kan deze innovatie een bijdrage leveren aan de veiligheid en leefbaarheid van onze steden en dorpen. Bovendien heeft de bundeling van technologische innovatiekracht in onze regio een groot economische potentieel voor de BV Nederland.

Het was dus vanzelfsprekend dat wij wilden meewerken aan een gezamenlijke Routekaart. Wij zien het als een groot belang voor Nederland om de krachten van de overheid en de markt te bundelen en te richten op een gezamenlijke ontwikkeling.

Wij willen Nederland, en daarbinnen Zuidoost Brabant, positioneren als de internationale test- en ontwikkellocatie. Zuidoost Brabant kan ook ingezet worden als living lab. Het schaalniveau is geschikt, we hebben de industrie en faciliteiten én we hebben een goede samenwerkingscultuur.

De samenwerking met de verschillende partijen in het proces is heel goed verlopen. Er was een collectief bewustzijn van de potenties die er liggen en het besef dat de tijd rijp is om die nu gezamenlijk te richten. Nu de routekaart er ligt, lijkt het bijna een vanzelfsprekendheid. Maar dat is het natuurlijk niet. Er zijn veel verschillende belangen, maar die hebben de totstandkoming van de routekaart niet belemmerd. Dat is een grote prestatie.

Reageer

Abonneer

Colofon

Edities

Ik heb de volgende opmerking of suggestie voor IMagine:

E-mailadres

Verstuur
Sluit

Ik abonneer mij graag op IMagine
E-mailadres

Verstuur
Sluit

Het relatiemagazine IMagine is een uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hoofd- en eindredactie:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ontwerp en realisatie:
Ontwerpwerk, Den Haag

Sluit

Bekijk editie 1 Bekijk editie 2 Bekijk editie 3 Bekijk editie 4 Bekijk editie 5 Bekijk editie 6 Bekijk editie 7 Bekijk editie 8 Bekijk editie 9 Bekijk editie 10 Bekijk editie 11

Sluit