Wereldwijd
lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

IenM en China

Lerenvan elkaarsbestpractices

IenM werkt al jaren intensief samen met de Volksrepubliek China op het gebied van milieu, ruimtelijke planning, logistiek en luchtvaart. Ook op het terrein van waterbeheer weten beide partners elkaar goed te vinden. Het onderling uitwisselen van ervaringen en best practices, waarbij ook het Nederlands bedrijfsleven meer en meer aansluit, is het fundament onder deze vruchtbare relatie.

Wederkerigheid

Nederland is in China geen onbekende, als het gaat om waterbeheer. Begin 20e eeuw was de Nederlandse ingenieur Hendrik de Rijke actief in de stad Nantong, om daar met een stelsel van sluizen en dammen de rivier de Yangtze te bedwingen.

China is, naast Brazilië, India, Indonesië, Rusland en Zuid-Afrika, voor IenM een zogeheten prioriteitsland. Op het gebied van de versterking van de concurrentiekracht en ontwikkeling van kennis en innovatie liggen er voor Nederland en China grote kansen.

Waar het eerst vooral ging om het brengen van kennis en kunde, is er nu een wederkerigheid in de relatie. De puur technische samenwerking, die vooral gebaseerd was op de Chinese wens naar technologische waterkennis, is uitgegroeid tot een relatie waarin de uitwisseling van ervaringskennis voorop staat. De rol van watermanagement groeit daarin, want China heeft grote problemen op dit gebied. Het land investeert veel en kiest voor innovatieve oplossingen. Door mee te denken en expertise aan te bieden, vergroot Rijkswaterstaat de eigen ervaringskennis. Dit geldt ook voor het steeds meer betrokken Nederlandse bedrijfsleven.

Luchtvaart

Nederland en China onderhouden al tientallen jaren goede relaties op het gebied van luchtvaart. De twee landen sloten al diverse bilaterale verdragen en MoU’s. Voor de Nederlandse concurrentiepositie zijn deze afspraken belangrijk. Immers; als Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, zoals KLM, over voldoende landingsrechten beschikken –voor zowel passagiers- als vrachtvervoer – is dat goed voor de positie van de mainport Schiphol en de Nederlandse economie. Mede dankzij de luchtvaartpolitieke afspraken tussen Nederland en China is KLM uitgegroeid tot één de grootste aanbieders van vluchten tussen Europa en China.

China Council

China verstedelijkt in hoog tempo. De Chinese overheid ziet verstedelijking als middel om de economie te moderniseren en de binnenlandse consumptie te stimuleren. Daarbij loopt de overheid aan tegen enorme uitdagingen op het gebied van water, bodem- en luchtkwaliteit en ruimtelijke ontwikkeling. De China Council for International Cooperation on Environment and Development (CCICED) voorziet de Chinese overheid van adviezen op het gebied van economie en duurzaamheid. Dit orgaan bestaat uit topambtenaren, oud-ministers, CEO’s, verschillende VN-organisaties, Shell en het Wereld Natuurfonds.

Namens Nederland heeft secretaris-generaal Siebe Riedstra van IenM zitting in CCICED. De raad voert een studie uit naar duurzame modellen voor verdere verstedelijking in China. Het ministerie van IenM – en met name het Planbureau voor de Leefomgeving – is actief hierbij betrokken. Het levert een bijdrage vanuit de ervaring die we in Nederland hebben opgedaan bij uiteenlopende projecten als de groei van de Rotterdamse haven tot de participatie van burgers bij stedelijke ontwikkeling, zoals in Almere.

Bereikbaarheid en veiligheid

Met de toenemende verstedelijking in China groeien de opgaven op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en mobiliteit. De infrastructuur in en rond de belangrijke Chinese steden slibt dicht als gevolg intensiever gebruik van wegen, vaar- en spoorwegen en de luchtvaart. Ook de luchtkwaliteit en veiligheid vragen om oplossingen. In deze context werkt IenM samen met het Chinese ministerie van Verkeer om ervaringen uit te wisselen en te leren van de grootschalige innovaties en oplossingen die in China nodig zijn voor deze grote opgaven.

Vanuit het ministerie van IenM zijn

Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport actief betrokken bij de coördinatie en invulling van de samenwerking. Die samenwerking vindt plaats op het gebied van onder meer verkeersmanagement, het vervoer van gevaarlijke stoffen (waaronder vuurwerk), duurzaam wegbeheer en onderhoud, benutting en verduurzaming van de binnenvaart. Ook kijken de twee landen samen naar innovatieve mobiliteitsoplossingen in drukke agglomeraties. Zo zullen bijvoorbeeld de verkregen data uit de Praktijkproef Amsterdam worden vergeleken met de situatie in Beijing.

Milieu en klimaat

IenM werkt al meer dan 20 jaar samen met het Chinese milieuministerie op het gebied van milieu en ontwikkeling. In het voorjaar van 2014 hebben de twee ministeries gepraat over de samenwerking voor de periode 2014-2018. Het gaat dan om wederzijdse kennisoverdracht van overheden, kennisinstellingen en de private sector. Aandachtspunten zijn het internationaal vervoer van afval en het verwerken van afgedankte elektronica., bodembescherming en industriële calamiteiten.

De economische groei van China heeft grote gevolgen voor het lokale

en mondiale milieu. China is een grote speler op het gebied van klimaatmitigatie en klimaatadaptatie en kan een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen op het gebied van klimaatverandering. IenM stimuleert duurzame ontwikkeling in het land en zal Nederlandse bedrijven en kennisinstituten betrekken in de samenwerking op het gebied van milieu en klimaat.

De samenwerking op de stroomgebieden van de Yangtze en de Gele Rivier levert nieuwe kennis op over waterbeheer bij overstromingen en droogte.

Reageer

Abonneer

Colofon

Edities

Ik heb de volgende opmerking of suggestie voor IMagine:

Emailadres

Verstuur
Sluit

Ik abonneer mij graag op IMagine
Emailadres

Verstuur
Sluit

Het relatiemagazine IMagine is een uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hoofd- en eindredactie:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ontwerp en realisatie:
Ontwerpwerk, Den Haag

Sluit

Bekijk editie 1 Bekijk editie 2 Bekijk editie 3 Bekijk editie 4 Bekijk editie 5 Bekijk editie 6 Bekijk editie 7 Bekijk editie 8 Bekijk editie 9 Bekijk editie 10 Bekijk editie 11

Sluit